„S A I H A” - Przemyśl

NASZ STATUT

Poniżej przedstawiamy statut naszego Stowarzyszenia.

Statut

„SAIHA” STOWARZYSZENIE KARATE KYOKUSHINKAI – IFK W PRZEMYŚLU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania, barwy.

 § 1

Klub nosi nazwę „SAIHA” STOWARZYSZENIE KARATE KYOKUSHINKAI – IFK W PRZEMYSKIE, skrót: „SAIHA” SKK – IFK W PRZEMYŚLU zwany dalej Klubem i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r .– Prawo o stowarzyszeniach
i Ustawy z dnia  18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej ( Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 81, poz. 889 oraz niniejszego statutu).

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Przemyśl, a terenem działania obszar województwa podkarpackiego.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub opiera swą działalność na społecznej pracy członków. Do załatwienia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Klub jest stowarzyszeniem działającym w sferze sportu
i rekreacji na rzecz mieszkańców regionu.

 

§ 6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 7

Klub może używać pieczęci, odznaki, flagi, godła i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział II

Cele statutowe i środki działalności Klubu.

 

§ 8

Celem działalności Klubu jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej przez:

1.     Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji i rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, profilaktyki i integracji, sportu kwalifikowanego, dziedziny turystyczno- krajoznawczej oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.

2.     Uczestnictwo w procesie kultury fizycznej poprzez propagowanie systemu walki Kyokushinkai IFK.

3.     Propagowanie zdrowego stylu życia.

4.     Branie czynnego udziału w kulturowym, gospodarczym
i społecznym rozwoju życia kraju.

5.     Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, wychowanie, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka,
a także o zachowanie        i przywracanie jego zdrowia.

6.     Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i aturalnego środowiska człowieka.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swego celu Klub podejmuje następujące działania:

1.     Propaguje rozwój sportu i rekreacji, zapewniając jego realizację w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami, instytucjami i organizacjami.

2.     Organizuje zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, turystyczne, krajoznawcze i kulturalne dla swych członków i działaczy oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych, a także kulturalnych organizowanych przez organy samorządowe i państwowe kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje.

3.     Rozwija w różnych formach propagandę wychowania fizycznego, sportu i turystyki, między innymi przez własne wydawnictwa.

4.     Prowadzi działalność kulturalno-oświatową i współdziała w zakresie ochrony środowiska.

5.     Stwarza możliwości – dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym – udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowania u członków Klubu zdrowego stylu życia i wysokich wartości moralnych oraz spędzania wolnego czasu w sposób dający możliwości rozwoju osobowości          i nabycia umiejętności działań konstruktywnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

6.     Dostarcza ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk sportowych  o wysokich wartościach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

7.     Organizuje konkursy, szkolenia, seminaria, sympozja, odczyty, obozy szkoleniowe, doszkalające i kwalifikacyjne, na których szkoli zawodników, kadrę szkoleniową, działaczy oraz sędziów dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu i turystyki.

8.     Inicjuje i popiera prace naukowo – badawcze w zakresie kultury fizycznej, turystyki, ekologii, medycyny sportu itp.

9.     Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność statutowo – usługową z zachowaniem obowiązujących przepisów.

   10.   Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi.

   11.   Upowszechnia wiedzę na temat stylu Kyokushinkai IFK.

   12.   Współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu oraz

           krajoznawstwa i turystyki z właściwymi osobami, instytucjami i organizacjami.

13.         Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach statutowej  

         działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju Klubu.

  

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10

Klub posiada:

1.     Członków zwyczajnych.

2.     Członków wspierających.

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych o ile:

1.     Wniesie do Zarządu Klubu deklarację członkowską.

2.     Uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

3.     Zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

1.     Osoby niepełnoletnie spełniające warunki wymienione w § 11 pkt.1, 2, 3, posiadające zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, mogą być uczestnikami.

2.     Uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego; uczestnik nie bierze udziału w głosowaniu uchwał; z chwilą osiągnięcia pełnoletniości uczestnik staje się członkiem Klubu.

 

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Klubu w szczególności:

1.     Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.

2.     Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu.

3.     Posiadać legitymacje klubową i nosić znaczek klubowy.

4.     Korzystać z lokali, urządzeń Klubu oraz jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu Klubu.

5.     Reprezentować barwy Klubu na zawodach oraz imprezach sportowych, turystycznych i krajoznawczych.

6.     Korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Klubu.

 

§ 14

Członkowie Klubu zobowiązani są:

1.     Przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz Klubu.

2.     Regularnie opłacać składki członkowskie.

3.     Popierać i czynnie realizować cele Klubu.

4.     Przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz chronić własność Klubu i zwalczać przejawy marnotrawstwa.

5.     Godnie reprezentować barwy Klubu.

6.     Podnosić poziom sportowy, kulturalny i etyczno - moralny.

7.     Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Klubu.

 

§ 15

1.     Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez założenia oświadczenia woli Zarządowi Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowna uchwałę.

2.     W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.

3.     Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalą z Zarządem Klubu.

4.     Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 pkt.2-6.

 § 16

Skreślenie z listy członków Klubu następuje poprzez:

1.     Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Klubu.

2.     Wykluczenie przez Zarząd:

a)       za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,

b)       za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu,

c)       za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku,

d)       na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Klubu z przyczyn określonych w pkt. a i b,

e)       z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3.     Członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek skreślenia uchwałą Zarządu z powodu utraty osobowości prawnej.

4.     Zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez odpowiedni Polski Związek Sportowy w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników.

5.     Zwolnienie, o którym mowa w pkt.4 może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu.

§ 17

Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna.

 § 18

Władzami Klubu są:

1.     Walne Zebranie Członków.

2.     Zarząd.

3.     Komisja Rewizyjna.

 § 19

Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata.

  

§ 20

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 Walne Zebranie Członków.


§ 21

1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.     Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Klubu lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób, co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.     W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4.     W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5.     Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)       uchwalenie programu działania Klubu,

b)       składanie sprawozdań (Zarząd i Komisja Rewizyjna),

c)       rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d)       uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarząd,

e)       wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)         uchwalenie zmian statutu,

g)       podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i przynależności do innych organizacji,

h)       podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

i)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,

j)         rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu,

k)       rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

l)         zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu.

6.     Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów członków.

7.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)       z własnej inicjatywy,

b)       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)       na wniosek 1/3 ogółu członków.

         Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w   

         ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje 

         nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8.     Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Klubu, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Klubu w pierwszym terminie;            w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

9.     Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 
Zarząd.


§ 22

1.     Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.     Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Dwóch Wiceprezesów, Dwóch Sekretarza.

3.     Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4.     Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej trzech osób.

5.     Do kompetencji Zarządu należy:

a)       przyjmowanie nowych członków Klubu,

b)       reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)       kierowanie bieżącą pracą Klubu,

d)       zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Zebrania,

e)       ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)         realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

g)       uchwalanie planów działalności Klubu,

h)       Składanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia,

6.     Członek zarządu klubu może zawiesić w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działania niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu;

a)       uchwałą o zaw3ieszeniu  w czynnościach lub odwołaniu członków  Zarządu podejmuje Zarząd 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

b)       Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszenia,

7.     Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

 Komisja Rewizyjna.


§ 23

1.     Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wice-przewodniczącego i sekretarza.

3.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)       kontrola bieżącej pracy Klubu, co najmniej raz w roku,

b)       składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zebraniu,

c)       występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
i Nadzwyczajnego Zebrania.

4.     Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5.     Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

6.     Wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie – terminu oraz sposobu ich usunięcia.

7.     Składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 § 24

W razie zmniejszenia składu władz Klubu wymienionych w § 18 pkt.2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze.


§ 25

1.     Źródłami powstania majątku Klubu są składki członkowskie i wpisowe, darowizny, spadki, zapisy, dotacje i dofinansowania, dochody z nieruchomości lub ruchomości stanowiących własność Klubu lub będących w użytkowaniu Klubu. Wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

2.     Funduszami i majątkami Klubu zarządza Zarząd.

3.     Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony są Wiceprezesi działający łącznie z Prezesem.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu lub zmiana statutu.

 

 § 26

1.     Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjęte większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

1.     Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego bądź Nadzwyczajnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, większością 2/3 głosów.

2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

3.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa o stowarzyszeniach.